ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ»

 

Προκειμένου να κάνετε πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, θα πρέπει να εκτυπώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε τη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να μας την προσκομίσετε (είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση, είτε με συστημένη επιστολή) στα γραφεία της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα :


Δήμος Ανατολικής Σάμου
Κτίριο Περιφέρειας Δερβενακίων 1 (1ος όροφος)
κ. Παρασκευής Νέστορας
Προϊστάμενος Πληροφορικής
Τηλ.: 22733 53532

 

Απαραίτητες διευκρινήσεις


Σε περίπτωση που η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, προσκομιστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία μας, για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται απλή επίδειξη της ταυτότητας του αιτούντος.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (π.χ. ταχυδρομική αποστολή αίτησης, παράδοση με εξουσιοδότηση), είναι απαραίτητο τόσο στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όσο και στην εξουσιοδότηση (σε περίπτωση ύπαρξης εξουσιοδότησης), να έχει προηγηθεί σε αυτά, η Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής του αιτούντος.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρονικά στο e-mail: n.paraskevis@0615.syzefxis.gov.gr

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εκδοθεί από https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς του taxisnet, δηλώνοντας στο ελεύθερο κείμενο της Υ/Δ ότι:

  «επιθυμώ την εγγραφή μου στο Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων του Δήμου Ανατολικής Σάμου και ζητώ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, όπως προβούν στις απαραίτητες για το σκοπό αυτό διαδικασίες»

 

Αγαπητοί μας συμπολίτες,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 / GDPR) καθώς και την ελληνική σχετική νομοθεσία (N.4624/2019)  όπως κάθε φορά ισχύουν για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του «Σύστηματος Διαδικτυακής  Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (ΣΔΟΠΣ)».  Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

      1. πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, ΔΟΥ),

      2. στοιχεία Οικονομικών συναλλαγών με τον Δήμο (στοιχεία οφειλών, πληρωμών , ειδοποιητήρια Λογαριασμών),

      3. πληροφορίες επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail)

Ο Δήμος, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτο νομικό πρόσωπο (εταιρία πληροφορικής) που φιλοξενεί στο Κέντρο Δεδομένων του το ΣΔΟΠΣ και έχει την ιδιότητα του Εκτελούντα Επεξεργασία.  Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και έχει ορίσει τα επιμέρους στοιχεία επεξεργασίας του τρίτου νομικού προσώπου.  Ο Δήμος έχει υπογράψει ειδική σύμβαση με τον τρίτο στον οποίο έχει αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.  Ο Δήμος έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό του την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ